Din leverantör för Små påsar
0 mini-cart
0.00 kr

Du har inga produkter i varukorgen.

menu

Kategorier

Anvandarvillkor

Allmänna villkor

Artikel 1- Definitioner 

I detta dokument är följande termer som beskrivs nedan definierade:

Artikel 2 – Säljarens Identitet 

Shingyo Bedrivs under namnen: shingyo.se

Fysisk adress:
Elzepas 88
662 XB Elst (Gld)

Telefonnummer: +31 (0) 481 354 120
Öppettider: Måndag till Fredag från 9:00 till 17:30
E-postadress:info@shingyo.se

Handelskammarnummer: 56368550
Moms-registreringsnummer: NL.162754292B01

Artikel 3 –  Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (DHL) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Tidsfristen startar den dag du tar emot produkten. Varan ska återsändas till oss inom 14 dagar från det att du har åberopat ångerrätten. Om produkten har använts mer än skäligt för att kontrollera funktionalitet, kommer avdrag för värdeminskning att göras (om varan kan betraktas som begagnad). Avdraget dras ifrån beloppet som återbetalas. .

För att förenkla hanteringen, rekommenderar vi dig följa nedanstående punkter när du ångrar ett köp:

Kontakta oss inom 14 dagar (via vårt kontaktformulär eller på info@shingy.se).
Lägg tillbaka produkten i originalförpackningen, inkl. tillbehör som t.ex. kabel, bruksanvisning, batterier och fjärrkontroll.
Vi rekommenderar att du fyller i returblanketten – laddas ner här – och lägger den i förpackningen. En ifylld returblankett förenklar och snabbar på hanteringen av ditt ärende.
Vi rekommenderar att du skickar förpackningen till nedanstående returadress. När du utnyttjar ångerrätten står du för returkostnaden. Kom ihåg att spara inlämningskvittot då du ansvarar för returen.

När vi har mottagit produkten/produkterna görs en återbetalning (med eventuellt avdrag för värdeminskning). Det tar 14 arbetsdagar från det att vi har mottagit och godkänt din retur, innan du erhåller återbetalningen. Vi betalar tillbaka det belopp som du har betalat, inklusive fraktkostnaden. Returkostnaden får du dock betala själv.

Rekommenderad returadress:

Shingyo
Elzepas 88
6662 XB Elst
The Netherlands

Dessa villkor gäller för personliga objekt

 1. Dessa villkor gäller för hela säljarens lager och för varje distansavtal slutet mellan säljaren och den avtalsslutande parten.
 2. Före ingåendet av ett distansavtal kommer texten i detta dokument göras tillgänglig för den avtalsslutande parten. Om det inte är praktiskt möjligt att innan ingåendet av distansavtalet göra villkoren tillgängliga för den avtalsslutande parten så kommer säljaren meddela den avtalsslutande parten att dessa finns tillgängliga hos säljaren. Om den avtalsslutande parten vill ha en kopia så skickas denna så snabbt som möjligt utan kostnad.
 3. I det fall då det inte är praktiskt möjligt att innan ingåendet av distansavtalet göra villkoren tillgängliga för den avtalsslutande parten så kommer säljaren meddela den avtalsslutande parten om detta. Skulle den avtalsslutande parten vilja ha en kopia kan den skickas så fort som möjligt utan kostnad. Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer, i avvikelse från underartikeln ovan, texten i dessa villkor göras tillgänglig för den avtalsslutande parten elektroniskt så att den avtalsslutande parten enkelt spara information på ett permanent datamedium. I det fall då det inte är praktiskt möjligt att visa villkoren elektroniskt före ingåendet av distansavtalet så kommer den avtalsslutande parten att meddelas. Om den avtalsslutande parten vill ha en elektronisk kopia så kan den skickas så snart som möjligt utan kostnad.
 4. Skulle särskilda produkt och/eller tjänsteförhållanden tillämpas utöver dessa villkor så fortsätter den andra och den tredje underartikeln att gälla och i det fall då vissa villkor är motsägelsefulla så kan den avtalsslutande parten hänvisa till de tillämpliga villkor som är mest gynnsamma för den avtalsslutande parten.
 5. Om en felaktig vara levereras, behöver den avtalsslutande parten komma i kontakt med Shingyo.se per telefon (+31 (0) 481 354 120), e-post (info@shingyo.se) eller chatt.

Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till din registrerade e-postadress.

Beställda produkterna förblir Shingyo egendom till dess de till fullo är betalade. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Shingo skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Transportskador

Blir din produkt/paket skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till vår kundservice Klicka här » eller på info@shingyo.se

Transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är två månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Shingyo.

För att förenkla hanteringen, rekommenderar vi dig följa nedanstående punkter när du returnerar en transportskada:

Återlämna paketet så snart som möjligt till postens serviceställe eller åkeriet som levererade det. Tänk på att skicka med faktura och/eller fraktsedel.
Gör en anmälan hos posten/åkeriet och meddela oss ärendenumret.
Fyll i returblanketten – laddas ner här – och lägg den i förpackningen. En ifylld returblankett förenklar och snabbar på hanteringen av ditt ärende.
Vi rekommenderar att du skickar förpackningen till nedanstående returadress. Vid transportskador står vi för kostnaden för returfrakten. Skicka returen med det billigaste alternativet (inte mot postförskott eller rekommenderat). Skicka med kopia på kvittot vid returen, hela summan återbetalas. Beloppet överförs till önskat konto. Ersättningsleveranser är avgiftsfria. Kom ihåg att spara inlämningskvittot då du ansvarar för returen.

Rekommenderad returadress:

Shingyo
Elzepas 88
6662 XB Elst
The Netherlands

OBS! Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller rekommenderat.

Artikel 4 – Produkter

 1. När en produkt har begränsad giltighet eller villkoren för detta är det uttryckligen angett i produktbeskrivningen.
 2. Produkter och/eller tjänster åtföljs av en fullständig och korrekt produktbeskrivning av produkten som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för den avtalsslutande parten att utvärdera produkten på ett lämpligt sätt. Om säljaren använder bilder kommer dessa vara en tillförlitlig representation av produkten och/eller tjänsten som erbjuds. Uppenbara fel eller misstag i produkterna som erbjuds är inte juridiskt bindande för säljaren.
 3. Varje produktbeskrivning innehåller tillräckligt med information för att det skall vara klart för den avtalsslutande parten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med godkännande av produkten och/eller tjänsten som erbjuds. Dessa inkluderar:
  • Priset, inklusive skatt;
  • Eventuella tillhörande fraktkostnader;
  • Det sätt på vilket avtalet skall ingås och de åtgärder som krävs för att göra det;
  • Tillämpningen av ångerrätten;
  • Betalningssätt, leverans eller verkställandet av avtalet;
  • Den period då accept av erbjudandet, inklusive priset, är giltigt;
  • Priserna för distanskommunikation bör beräknas baserat på andra metoder än en basnivåmetod;
  • För att den avtalsslutande parten ska kunna få tillgång till ett avtal så skall det arkiveras vid dess ingående.
  • Hur den avtalsslutande parten kan få tillgång till information om ingåendet av ett avtal, om åtgärder som inte är önskvärda av den avtalsslutande parten och det sätt som den avtalsslutande parten kan säga upp avtalet innan det ingås;
  • Alla andra språk än svenska på vilket ett avtal kan ingås;
  • Den uppförandekod som binder säljaren och det sätt på vilket denna uppförandekod kan nås elektroniskt av den avtalsslutande parten; och
  • Minimilängden på distansavtalet bör avtalet innehålla, kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter och/eller tjänster.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet, villkorat till det som anges i underartikel 5.4, kommer att träda i kraft vid den tidpunkt som den avtalsslutande parten godkänner produkten och/eller tjänsten som erbjuds och uppfyller tillhörande villkor.
 2. Om den avtalsslutande parten har accepterat ett avtal elektroniskt kommer säljaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännande elektroniskt. Tills mottagandet av godkännande har bekräftats kan den avtalsslutande parten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer säljaren vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda överföringen av data och se till så att detta sker i en säker webbmiljö. Om den avtalsslutande parten väljer en elektronisk betalningsmetod, kommer säljaren även vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Säljaren kan inom lagens gränser samla information om möjligheten för den avtalsslutande parten att uppfylla sina betalningsförpliktelser samt andra omständigheter och faktorer som är viktiga vid ingående av ett distansavtal. Om säljaren har skäl att ej ingå avtal baserat på den här informationen så är säljaren juridiskt motiverad att neka en beställning, en begäran eller att bifoga speciella villkor till uppfyllandet av en beställning eller förfrågan.
 5. Säljaren kommer tillsammans med en produkt och/eller tjänst ge den avtalsslutande parten följande information antingen skriftligen eller på ett sätt så att avtalsslutande part enkelt kan spara informationen på ett permanent datamedium:
  • Den fysiska adressen till säljarna där den avtalsslutande parten kan lämna in klagomål;
  • De förhållanden under vilka den avtalsslutande parten kan utnyttja sin ångerrätt samt en tydlig indikation på när ångerrätten inte gäller;
  • Information om befintliga tjänster och garantier när ett köp har gjorts;
  • Informationen som tas upp i artikel 4.3 i dessa villkor om inte säljaren har lämnat denna information till den avtalsslutande parten före ingåendet av avtalet;
  • Kraven för upplösning av avtalet bör giltighetstiden för avtalet vara längre än ett år eller på obestämd tid.
 6. Om säljaren har gått med på återkommande leverans av produkter och/eller tjänster så gäller det villkor som anges i föregående underartikel endast första instans.

Artikel 6 – Ångerrätt vid leverans av produkter

 1. Vid köp av en produkt har den avtalsslutande parten möjlighet att upplösa avtalet utan förklaring inom 14 dagar. Denna period börjar dagen då produkten tas emot av den avtalsslutande parten eller för deras räkning.
 2. Under denna period kommer den avtalsslutande parten hantera produkten och förpackningen varsamt. Den avtalsslutande parten ska packa upp eller använda en produkt endast i den mån det är möjligt att utvärdera huruvida de vill behålla produkten eller inte. Om den avtalsslutande parten beslutar sig för att utnyttja sin ångerrätt skall de skicka tillbaks produkten och alla tillbehör om praktiskt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning till säljaren enligt de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av säljaren.
 3. Tänk på: Produkter från Shingyo.se är specialtillverkade och kan därför inte returneras. Om en produkt inte är korrekt producerad så hanterar vi det via vår kundtjänst.

Artikel 7 – Äganderätt

 1. Kunden måste helt och ovillkorligen respektera alla immateriella och industriella rättigheter som är förenade med alla produkter som tillhandahålls av Shingyo.se.
 2. se garanterar inte att produkterna som tillhandahållits kunden inte inkräktar på några immateriella och/eller industriella rättigheter som innehas av tredje part och tar ej ansvar för eventuella krav som framförs av tredje part som baseras på antagandet att en produkt som tillhandahålls av Shingyo.se gör intrång på några rättigheter som innehas av tredje part.

Artikel 8 – Undantag från ångerrätten

 1. Om den avtalsslutande parten inte har någon ångerrätt så kan undantag göras av säljaren om säljaren indikerar detta i god tid innan avtalet ingås.
 2. Undantag från ångerrätten är uteslutande tillämpliga på produkter:
  • Som har producerats av säljaren i enlighet med specifikationer som har överenskommits med den avtalsslutande parten;
  • Vilka uppenbart är av personlig karaktär;
  • Som till sin natur ej kan återlämnas;
  • Som åldras eller förstörs snabbt;
  • Till vilka priset är kopplat till förändringar på den finansiella marknaden vilken säljaren inte har någon kontroll över;
  • Som inkluderar enstaka tidningar och magasin;
  • Som inkluderar ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits av den avtalsslutande parten.
 3. Undantag från ångerrätten är uteslutande tillämpliga på tjänster:
  • Beträffande boende, transporter, restauranger och fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss tid;
  • Där tjänsten tillhandahålls innan ångerrätts-perioden börjat med uttryckligt samtycke av den avtalsslutande parten;
  • Beträffande spel och lotterier.

Artikel 9 – Priser

 1. Under perioden av prisgiltighetsnoterade underprodukter och/eller tjänster kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas annat än som en följd av förändringar i momssatser.
 2. I avvikelse från den tidigare underartikeln kan säljaren erbjuda produkter och/eller tjänster med rörliga priser om dessa är kopplade till förändringar på den finansiella marknaden vilken säljaren inte har någon kontroll över. Kopplingen till förändringar på marknaden och det faktum att alla priser som anges enbart är guidepriser kommer uttryckligen att framgå.
 3. Prishöjningar genomförda inom tre månader från det att ett avtal ingåtts är endast giltiga om de följer som ett resultat av rättsliga bestämmelser eller villkor.
 4. Prishöjningar genomförda inom tre månader från det att ett avtal ingåtts gäller endast om säljaren uttryckligen föreskriver ökningen och:
  • Det följer som ett resultat av rättsliga bestämmelser eller villkor; eller
  • Den avtalsslutande parten har rätt att upplösa avtalet innan prishöjningen träder i kraft.
 5. Priser som anges på produkter och/eller tjänster är inklusive moms och omnämns i Svenska kronor (SEK).
 6. Priserna på Shingyo anges i svenska kronor och exluderar den aktuella mervärdesskatten (21 % moms) samt exkluderar eventuella fraktkostnader och eventuell fakturaavgift vilka utgår enligt Shingyo gällande prislista på leveransdagen.Vid beställning från Shingyo hemsida finns möjlighet till betalning med konto-/kreditkort (VISA samt Mastercard), direktbetalning, postförskott eller faktura (kreditupplysning tas om fakturabetalning väljs).

Artikel 10 – Överensstämmelse och Garanti

 1. Säljaren garanterar att produkter och/eller tjänster uppfyller villkoren i avtalet, specifikationerna noterade i produktbeskrivningen, rimliga förväntningar på tillförlitlighet och/eller funktionalitet och alla juridiska förhållanden och/eller myndighetskrav som anges av regeringen och träder i kraft på den dag då avtalet ingås.
 2. En garanti som erbjuds av säljaren, tillverkaren eller importören begränsar inte de rättigheter och skyldigheter som den avtalsslutande parten har gentemot säljaren om säljaren skulle misslyckas med att uppfylla förpliktelser som följer av lagen och/eller villkoren för distansavtalet.

Artikel 11 – Utförande och Leverans

 1. Säljaren skall ta emot och utföra beställningar samt utvärdera ansökningar om leverans av tjänster med största noggrannhet.
 2. Leverensplatsen är adressen som den avtalsslutande parten har uppgett till säljaren.
 3. Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa villkor skall säljaren verkställa godkända beställningar inom en professionell tidsram som inte överstiger 30 dagar, om inte en längre leveranstid har avtalats. Om Shingyo.se har angett en specifik leveransperiod är det underförstått en indikation. Om leveransen är försenad eller en beställning inte är ifylld eller är ofullständigt ifylld kommer den avtalsslutande parten informeras om statusen inom en månad efter att beställningen är lagd. Oavsett fall så har den avtalsslutande parten rätt att upplösa avtalet utan kostnad samt kräva ersättning för eventuella skador som uppstår.
 4. Vid upplösning enligt den tidigare underartikeln kommer beloppet som den avtalsslutande parten betalat till säljaren återbetalas så snart som möjligt inom en period på 30 dagar efter upplösning.
 5. Skulle leverans av en beställd produkt visa sig vara omöjlig, kommer säljaren anstränga sig för att tillhandahålla en liknande produkt som ersättning. Senast vid leverans kommer säljaren tydligt och omfattande kommunicera att en ersättningsprodukt har skickats. Undantag från ångerrätten gäller inte för ersättningsprodukter. Returfraktkostnader skall täckas av säljaren.
 6. Risker förenade med skador och/eller förlust av en produkt ligger hos säljaren fram till överlämnandet till avtalsslutande part om inte annat uttryckligen har överenskommits.
 7. se kan inte hållas ansvarig för tryckfel på sina produkter som ett resultat av felaktig information som lämnats av den avtalsslutande parten. Detsamma gäller all annan information som lämnats av den avtalsslutande parten, bland annat leveransinformation etc.

Artikel 12 – Transaktionslängd

 1. Den avtalsslutande parten kan upplösa ett avtal som ingåtts på obestämd tid när som helst med hänsyn till de överenskomna villkor för upplösning och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Ett avtal som har ingåtts för en viss tid kan ha en löptid på högst två år. Om avtalet innehåller villkor för att förlänga på distans, om inte annat uppges av den avtalsslutande parten, kommer avtalet att förlängas på obestämd tid och uppsägningstiden kommer inte vara längre än en månad efter förlängning av avtalet.

Artikel 13 – Betalning

 1. I den mån någon betalningsperiod inte längre är avtalad, belopp som den avtalsslutande parten måste betala skall betalas inom 14 dagar efter leverans av en produkt, eller i fråga om ett avtal gällande tjänster, inom 14 dagar efter att tjänsten har tillhandahållits.
 2. Om den avtalsslutande parten inte betalar inom avtalad tid höjs beloppet med ytterligare 30 SEK för administrationskostnader varje gång.
 3. Vid utebliven betalning av den avtalsslutande parten har säljaren inom lagliga gränser rätt att kräva tillhörande indrivningskostnader så länge dessa kommuniceras till den avtalsslutande parten före indrivningen.
 4. Villkoren i ett avtal kan inte föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50% för försäljning av produkter till avtalsparterna. När förskottsbetalning har fastställts har den avtalsslutande parten inga rättigheter avseende verkställandet av den relevanta ordningen eller tjänsten/tjänsterna innan förskottsbetalning har utförts.
 5. Den avtalsslutande parten är skyldig att omedelbart rapportera felaktig betalningsinformation till säljaren.

Artikel 14 – Garanti

 1. Säljaren har ett lättillgängligt förfarande för klagomål på plats och hanterar klagomål enligt detta förfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av ett avtal måste lämnas till säljaren tillsammans med en komplett och tydlig beskrivning inom skälig tid efter det att den avtalsslutande parten har identifierat defekter.
 3. Säljaren kommer att svara på inlämnade klagomål inom 14 dagar efter det att klagomålet har mottagits. Om ett klagomål leder till en svarstid som förutsägbart är längre än 14 dagar så ska säljaren bekräfta mottagandet av klagomålet inom 14 dagar och ge den avtalsslutande parten en indikation på uppskattad svarstid.
 4. Om klagomålet ej kan lösas genom ömsesidig diskussion, kommer den erhållna tvisten därefter hanteras enligt tvistförfarandet.

Artikel 15 – Tvister

 1. Endast Nederländsk lag kan tillämpas på avtal mellan säljaren och den avtalsslutande parten och som omfattas av dessa villkor.
 2. Domstolen på Shingyo.se’s verksamhetsställe är ensam behörig att ta upp tvister om inte tingsrätten också har godkänts. Shingyo.se förbehåller sig dock rätten att lägga fram en tvist till behörig domstol enligt lag.
 3. En tvist kommer endast hanteras om den avtalsslutande parten lämnat in det ursprungliga klagomålet till säljaren inom rimlig tid.
 4. Berörda parter kommer att överklaga till domstol efter att de har uttömt alla ansträngningar för att lösa en tvist i en ömsesidig diskussion.
 5. En tvist ska skriftligen presenteras för domstolen senast tre månader efter det att tvisten uppstod.

Artikel 16 – Ansvar hos den avtalsslutande parten

 1. Den avtalsslutande parten samtycker till att inte material som är tryckt på produkter och/eller förpackningar som kan tolkas som rasistiskt, sexuellt eller på annat sätt diskriminerande i sin karaktär och därmed strider mot lagar och/eller moralstandarder. Det är omöjligt för Shingyo.se att kontrollera att Shingyo.se’s produkter uppfyller detta villkor.
 2. Den avtalsslutande parten ansvarar för att grundligt kontrollera så att den information som Shingyo.se tillhandahålls är korrekt och fullständig. Shingyo.se kan inte på något sätt hållas ansvarig för att kontrollera så att denna information är fullständig och korrekt.
 3. Den avtalsslutande parten ska befria Shingyo.se från alla kostnader och skador som härrör från det faktum att den avtalsslutande parten agerat i strid mot de villkor som anges i underartiklarna 16.1 och 16.2.

Article 17 – Immateriell egendom och upphovsrätter

 1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna som anges någon annanstans i dessa villkor förbehåller sig Shingyo.se rättigheter och tillstånd som den är berättigad till baserat på upphovsrättslagar.
 2. Alla medier som skapats av Shingyo.se inom ramen för ett avtal inklusive, men inte begränsat till, designer, skisser, teckningar, filmer, mjukvara, text, ljudinspelningar, elektroniska filer, andra material och Surprise-produkter tillhör fortfarande Shingyo.se oavsett om dessa har överlämnats till den avtalsslutande parten eller annan tredje part, om inte annat överenskommits.
 3. Alla medier som tillhandahålls av Shingyo.se inklusive, men ej begränsat till, mönster, skisser, teckningar, filmer, mjukvara, text, ljudinspelningar, (elektroniska) filer, andra material och Surprise-produkter skall användas uteslutande av den avtalsslutande parten och får inte reproduceras, publiceras eller på annat sätt delas med tredje part utan ett uttryckligt medgivande från Shingyo.se om inte den typ av media som föreskrivs innebär något annat.
 4. se förbehåller sig rätten att använda all information som erhålls genom utförande av arbetsorder för andra ändamål i den mån som konfidentiell information inte delas med tredje part.
 5. Allt på hemsidan är Shingyo.se’s exklusiva egendom och får inte reproduceras eller publiceras på något sätt utan ett skriftligt medgivande från Shingyo.se.